De agrarische wereld honderd
procent biologisch maken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Green Organics

Green Organics

Algemene leveringsvoorwaarden van Green Organics B.V.

 

Artikel 1 – Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Green Organics: de besloten vennootschap Green Organics B.V. te Dronten.
  • Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Green Organics een Overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van goederen.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Green Organics en Afnemer met betrekking tot de levering van goederen door Green Organics aan Afnemer.


Artikel 2 – Algemeen

2.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten die betrekking hebben op door  Green Organics aan Afnemer te leveren goederen.

2.2
De algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet toepasselijk, ook niet naast deze algemene leveringsvoorwaarden van Green Organics, en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten, voor nu en in de toekomst.

2.3
Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.4
Green Organics is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Green Organics zal de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

2.5
Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6
Indien bepalingen in de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden prevaleren de voor Green Organics meest gunstige bepalingen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Green Organics uitgebrachte aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen. Green Organics is bevoegd haar aanbieding te herroepen, ook na aanvaarding van de aanbieding door Afnemer.

3.2
Indien de aanvaarding door Afnemer afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod van Green Organics is Green Organics daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Green Organics schriftelijk anders meedeelt.

3.3
Aanbiedingen van Green Organics gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1
De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en overige kosten, zoals in- en uitvoerrechten, transportkosten en emballage, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2
Green Organics is bevoegd de prijzen te verhogen op grond van externe factoren, zoals belasting, grondstoffen, valutakoersen, invoerrechten, transportkosten, externe leveranciersprijzen en andere heffingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Green Organics aansprakelijk is voor enige schade, uit welken hoofde dan ook.

4.3
Verrekening van koersverschillen in het nadeel van Green Organics is uitgesloten.

 

Artikel 5 – Levering van goederen en overdracht van eigendom en risico

5.1
Green Organics levert naar eigen keuze de goederen ‘FCA Green Organics’ of ‘FCA leverancier/teler’, overeenkomstig de Incoterms 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.2
De eigendom van de door Green Organics  aan Afnemer te leveren goederen gaat op Afnemer over op het moment dat Afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens Green Organics uit hoofde van alle door Green Organics aan Afnemer geleverde goederen heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de door Green Organics aan Afnemer te leveren goederen gaat over op het moment van levering overeenkomstig artikel 5.1 van deze voorwaarden.

5.3
Tussen Green Organics en Afnemer overeengekomen termijnen met betrekking tot de levering van goederen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

5.4
Green Organics is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen.

5.5
Indien Afnemer enige verplichtingen jegens Green Organics, uit welken hoofde dan ook, niet nakomt, is Green Organics gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 6 – Keuring

6.1
Bij aflevering van versproducten door Green Organics aan Afnemer is Afnemer verplicht de geleverde goederen binnen 24 uur na aflevering te keuren. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke aflevering van de goederen door de transporteur aan Afnemer. Eventuele gebreken dienen schriftelijk binnen voornoemde termijn aan Green Organics kenbaar te worden gemaakt, inclusief een omschrijving van de gebreken en waar nodig onder overlegging van documenten, bij gebreke waarvan alle rechten van Afnemer jegens Green Organics ter zake deze gebreken vervallen.

6.2
Bij levering van diepvriesproducten door Green Organics aan Afnemer is Afnemer verplicht gebreken binnen vijf (5) dagen na ontdekking van het gebrek of vijf (5) dagen nadat hij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Green Organics kenbaar te maken, bij gebreke waarvan alle rechten van Afnemer ter jegens Green Organics ter zake deze gebreken komen te vervallen.

6.3
Afnemer dient Green Organics te allen tijde in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken, bij gebreke waarvan alle rechten van Afnemer jegens Green Organics ter zake deze gebreken komen te vervallen.

6.4
Indien er sprake is van een gebrek dat tijdig door Afnemer aan Green Organics is gemeld, is Green Organics gerechtigd – naar haar eigen keuze – tot herlevering van de goederen over te gaan onder dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk overeengekomen dan wel de reeds betaalde koopprijs te restitueren.

6.5
Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Green Organics. De kosten van retourzendingen en het risico daarvan zijn voor rekening van Afnemer.

6.6
Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens Green Organics vervalt na verloop van 6 maanden na de in art. 6.1 en/of art. 6.2 genoemde periode.

 

Artikel 7 – Betaling
7.1
Betaling van de facturen van Green Organics vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2
Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het factuurbedrag op de bankrekening van Green Organics is ontvangen. Ieder beroep van Afnemer op verrekening of opschorting is uitgesloten.

7.3
Indien Afnemer de factuur niet binnen de in art. 7.1 bepaalde termijn voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en alsdan een rente van 1,5% per maand aan Green Organics verschuldigd. Bij niet tijdige betaling van een deelbetaling is het volledige restantbedrag direct en volledig opeisbaar.

7.4
Ten laste van Afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Green Organics als gevolg van niet nakoming door Afnemer van diens verplichtingen jegens Green Organics heeft moeten maken, welke kosten worden vastgesteld op 2% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-, tenzij de vergoeding op grond van de BIK-staffel hoger is, in geval waarvan vergoeding plaatsvindt op basis van deze staffel.

7.5
Green Organics is te allen tijde gerechtigd, alvorens levering van de goederen plaats vindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Green Organics het recht de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Green Organics tot vergoeding van geleden schade.

7.6
Betaling door Afnemer houdt goedkeuring van de door Green Organics geleverde goederen in.

7.7
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn alle vorderingen van Green Organics op Afnemer direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1
Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Green Organics lijdt als gevolg van ieder handelen of nalaten van Afnemer.

8.2
De aansprakelijkheid van Green Organics jegens Afnemer is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid  beperkt tot directe schade. Green Organics is niet  aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, etc.

Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Green Organics per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Green Organics dekking biedt. Indien deze verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Green Organics beperkt tot het factuurbedrag ter zake de door Green Organics aan Afnemer geleverde goederen waarop de aansprakelijkheid van Green Organics betrekking heeft.

8.3
Green Organics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

8.4
Alle aanbiedingen en Overeenkomsten geschieden onder zaai-, oogst- en bewaarvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van het ontbreken van voldoende zaad, een tegenvallende oogst met betrekking tot hoeveelheid of kwaliteit, bewaring van goederen en/of  afkeuring van goederen door de daartoe bevoegde instanties, geen of minder goederen beschikbaar zijn dan bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Green Organics het recht de door haar verkochte hoeveelheden te verminderen of in het geheel geen goederen te leveren en is zij niet gehouden vervangende goederen te leveren. Alsdan is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Green Organics en iedere aansprakelijkheid van Green Organics ter zake is uitgesloten.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1
Green Organics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan hele of gedeeltelijke misoogst, weersomstandigheden, ziekten en plagen in de gewassen, oorlog, in- en uitvoerverboden, vorst, werkstakingen, verkeersstortingen, regelgeving, epidemieën, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, alles zowel in het bedrijf van Green Organics als in het bedrijf van derden met wie Green Organics zaken doet, en voorts alle overige oorzaken die buiten de wil of toedoen van Green Organics ontstaan.

9.2
In geval van overmacht zoals bedoeld in art. 9.1 is Green Organics gerechtigd dat deel van de Overeenkomst na te komen waartoe zij wel in staat is.

9.3
Indien een situatie van overmacht langer duurt dan drie (3) maanden heeft elk der partijen het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat Green Organics gehouden is tot het betalen van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 10 – Overeenkomst en beëindiging

10.1
Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst is Green Organics gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen:

  1. in geval van (een verzoek tot het uitspreken van een) faillissement of surseance van betaling van Afnemer;
  2. in geval van geheel of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van Afnemer, voor zover dit een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst belemmert;
  3. in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van Afnemer of in het geval Afnemer ophoudt te bestaan;
  4. in geval van beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer en dit beslag een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst belemmert;
  5. in geval Afnemer niet in staat en/of bereid is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

10.2
In de gevallen genoemd in art. 10.1 is Green Organics bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen die Green Organics in deze gevallen op Afnemer heeft of mocht verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1
Afnemer is verplicht  de inhoud van de Overeenkomst en alles wat daarmee verband houdt op geen enkele wijze bekend te maken aan derden, behalve voor zover dat op grond van enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak verplicht is.

11.2
De geheimhoudingsplicht uit dit artikel blijft tevens van kracht na het einde van de Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1
Op deze algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Andere regelingen of verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, zijn uitgesloten.

12.2
Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de Overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Green Organics gevestigd is.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door de afnemer niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

 

Green Organics B.V.,
Augustus 2019